خدمات رنگ های ترافیکی و کفپوش اپوکسی

اجرای خط کشی و شماره گذاری انواع پارکینگ های مسقف و فضای باز با رنگ های استاندارد ترافیکی سرد و دو جزئی بصورت تخصصی ، رنگ آمیزی جداول با رنگ ضد آب و روغنی نمای ساختمان ، اجرای بلوک عابر پیاده ، اجرای خط کشی معابر محوطه ، اجرای رنگ آمیزی نمای برج ها ، اجرای سیلیس اپوکسی ضد لغزنده در معابر عابر پیاده ، اجرای کفپوش اپوکسی جهت پوشش و عایق کف راهروها و اپارتمانها ، اجرای کفپوش گرانول نرم در فضای بازی کودکان

 1. اجرای پارکینگ با رنگ سرد ترافیکی 1 ساله                    

 2. اجرای پارکینگ با رنگ دو جزئی ترافیکی 2 ساله       

 3. اجرای شماره گذاری پارکینگ با رنگ سرد ترافیکی         

 4. اجرای شماره گذاری با رنگ دو جزئی ترافیکی            

 5. رنگ آمیزی جداول هر متر طول با رنگ نمای ضد آب                             

 6. اجرای بلوک عابر پیاده هر متر مربع با رنگ سرد ترافیکی                     

 7. اجرای بلوک عابر پیاده هر متر مربع با رنگ دو جزئی ترافیکی               

 8. خط کشی ممتد محوری معابر با رنگ سرد ترافیکی         

 9. خط کشی ممتدمعابر با رنگ دو جزئی ترافیکی            

 10. اجرای سیلیس اپوکسی ضد لغزنده                       

 11. اجرای اپوکسی کفپوش                      

 

خط-کشی-پارکینگ-اپوکسی-ترافیکی-سوله-انبار-بیمارستان
خط-کشی-پارکینگ-اپوکسی-ترافیکی-سوله-انبار-بیمارستان