دسته بندی ها

خدمات خط کشی پارکینگ

 
خدمات رنگ های ترافیکی و کفپوش اپوکسی
اجرای خط کشی و شماره گذاری انواع پارکینگ های مسقف و فضای باز با رنگ های استاندارد ترافیکی سرد و دو جزئی بصورت تخصصی ، رنگ آمیزی جداول با رنگ ضد آب و روغنی نمای ساختمان ، اجرای بلوک عابر پیاده ، اجرای خط کشی معابر محوطه ، اجرای رنگ آمیزی نمای برج ها ، اجرای سیلیس اپوکسی ضد لغزنده در معابر عابر پیاده ، اجرای کفپوش اپوکسی جهت پوشش و عایق کف راهروها و اپارتمانها ، اجرای کفپوش گرانول نرم در فضای بازی کودکان
 1. اجرای پارکینگ با رنگ سرد ترافیکی 1 ساله هر متر طول                      75000 ریال
 2. اجرای پارکینگ با رنگ دو جزئی ترافیکی 2 ساله هر متر طول              140000 ریال
 3. اجرای شماره گذاری پارکینگ با رنگ سرد ترافیکی هر عدد                 250000 ریال
 4. اجرای شماره گذاری با رنگ دو جزئی ترافیکی هر عدد                        450000 ریال
 5. رنگ آمیزی جداول هر متر طول با رنگ نمای ضد آب                              100000 ریال
 6. اجرای بلوک عابر پیاده هر متر مربع با رنگ سرد ترافیکی                      250000 ریال
 7. اجرای بلوک عابر پیاده هر متر مربع با رنگ دو جزئی ترافیکی                750000 ریال
 8. خط کشی ممتد محوری معابر با رنگ سرد ترافیکی هر متر طول             75000 ریال
 9. خط کشی ممتدمعابر با رنگ دو جزئی ترافیکی هر متر طول                  140000 ریال
 10. اجرای سیلیس اپوکسی ضد لغزنده هر متر مربع                                  750000 ریال
 11. اجرای اپوکسی کفپوش هر متر مربع                                                   650000 ریال
  قراداد خط کشی و شماره گذاری کامل بلوک های فاز 11 پردیس با رنگ استاندارد ترافیکی ممتاز فقط 2/500/000 تومان و هر 6 ماه تمدید و ترمیم فقط با 1/000/000 تومان و 10 سال خدمات پس از فروش
  قراداد خط کشی و شماره گذاری کامل بلوک های فاز 11 پردیس با رنگ دو جزئی ( اپوکسی ) درجه یک آلمانی فقط 5/500/000 تومان و هر 1سال تمدید و ترمیم فقط با 2/000/000 تومان و 10 سال خدمات پس از فروش

موارد زیر نمونه کارهای شرکت می باشند .